Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Comenius Online

Odpovědná osoba:
Vladimír Urbánek (urbanek@flu.cas.cz)

Online přístup:
http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/

Databáze Early Modern Letters Online (EMLO) obsahuje tři katalogy raně novověké korespondence připravené týmem Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku. Jedná se o metadata korespondence Jana Amose Komenského (566 dopisů), opavského rodáka a basilejského theologa Amanda Polana z Polansdorfu (325 dopisů) a vratislavského lékaře a vydavatele časopisu Miscellanea curiosa medico-physica Philippa Jakoba Sachse z Löwenheimu (143 dopisů). Nejúplnější metadata přináší katalog Komenského korespondence. Každá položka obsahuje údaje o datu, odesílateli, příjemci, osobách v dopise zmíněných, místu odeslání, místu adresáta, zmiňovaných geografických jménech. Každá položka dále obsahuje regest dopisu, údaj o jazyku/jazycích dopisu, incipit, explicit, údaje o uložení rukopisných či tištěných verzí dopisu, včetně případné edice, poznámky, kvalitní sken rukopisného originálu a případně i edice. Databáze zároveň poskytuje statistické údaje pro jednotlivé osoby či geografická místa (počet odeslaných a přijatých listů, i počet dopisů, v nichž jsou jména zmiňována).

Katalogy jsou určeny především historikům (zejména badatelům o dějinách vědy, náboženství a intelektuálních dějinách), filosofům, filologům a studentům všech humanitních oborů, stejně jako širší veřejnosti. Umožňují blíže zkoumat komunikaci v rámci raně novověké respublica litteraria, analyzovat sociální sítě, komunikační praxi, mecenát, učenecké kontakty mezi střední a západní Evropou a rovněž speciální témata diskutovaná v korespondenci a tyto informace dále analyzovat a vizualizovat.

Více informací:

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.