Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

MEMORI je kolekce tematicky spřízněných databází, jejímž hlavním cílem je podpořit a usnadnit výzkum bohemikálních zdrojů zejm. z období středověku a raného novověku

MEMORI momentálně nabízí zdroje a služby následujících databází:

MEMORI je společným projektem Filosofického ústav AV ČR, v. v. i., a Knihovny AV ČR, v. v. i.

MEMORI je součástí výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ, která je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).

Aktuality

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.