Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

O projektu

MEMORI je kolekce tematicky spřízněných databází, jejíž hlavním cílem je podpořit a usnadnit výzkum bohemikálních zdrojů zejm. z období středověku a raného novověku. MEMORI momentálně nabízí zdroje a služby následujících databází:

V přípravné fázi je databáze:

  • UniQ [dříve Universalia realia sunt haeresis seminaria]: Databáze mapující pražské spory o univerzálie v letech ca. 1348–1500

MEMORI je společným projektem Filosofického ústav AV ČR, v. v. i., a Knihovny AV ČR, v. v. i.

MEMORI je součástí výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ, která je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).

Odborné zaměření

MEMORI sdružuje odborníky z oborů relevantních pro studium antického, středověkého a raně novověkého myšlení a dalších oblastí (např. klasická studia či komeniologie). V případě specifických témat databáze spolupracují s dalšími experty z Filosofického ústavu AV ČR a Knihovny AV ČR, ale také s odborníky z širší akademické sféry, a to jak domácí, tak i zahraniční.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu MEMORI tvoří zejména vysokoškolští studenti humanitních oborů a badatelé ve spřízněných disciplínách (historie, filosofie, intelektuální dějiny, literární věda, filologie, teologie, knihovnictví a archivnictví) na univerzitách a výzkumných institucích. Nezanedbatelnou část uživatelů tvoří i neakademická veřejnost (např. studenti středních škol).

Výstupy

Hlavním výstupem jsou volně přístupné digitální databáze, které jsou průběžně aktualizovány, rozšiřovány a spolupracují s mnoha domácími i zahraničními institucemi. Odborní správci garantují vysokou kvalitu dat.

Otevřený přístup

Všechny online databáze MEMORI jsou v základním režimu volně přístupné bez nutnosti registrace či placení. Některé databáze mohou omezovat přístup k obsahu chráněnému autorským právem.

Spolupráce

Databáze MEMORI se podílely či se stále podílí na řešení řady tuzemských i zahraničních projektů (např. projekt Cultures of Knowledge Oxfordské univerzity; databáze Early Modern Letters Online; projekt COST Action “Reassembling the Republic of Letters, 1500–1800: A Digital Framework for Multi-Lateral Collaboration on Europe’s Intellectual History; projekt INDIHU pro vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities; APGRD databáze; projekt Corpus philosophorum Medii Aevi – Aristoteles Latinus a další).

Databáze MEMORI rovněž spolupracují s řadou evropských databází a archivů (např. monasterium.net, Regesta Imperii, dMGH, Knihovna Národního muzea, State Archives in Poznań, British Library a další).

Databáze MEMORI také spolupracují s řadou vzdělávacích institucí.

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.