Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Slovník středověké latiny v českých zemích

Odpovědná osoba:
Pavel Nývlt (nyvlt@ics.cas.cz)

Online přístup:
http://lb.ics.cas.cz

Slovník středověké latiny (Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum) je elektronická verze Slovníku středověké latiny v českých zemích, pokrývající aktuální podobu celého dosud vydaného textu Slovníku, tj. písmena A–M, včetně druhého, opraveného vydání dílů I–II (A–H).

Slovník registruje a vykládá slovní zásobu středověké latiny užívané v českých zemích v období od počátků latinského písemnictví na tomto území (asi okolo r. 1000) do r. 1500. Podává ucelený a informativní obraz o šíři a různorodosti vyjadřovacích prostředků latinského písemnictví českého středověku. Kromě pramenů tištěných byly excerpovány i četné rukopisy a staré tisky z fondů domácích i zahraničních knihoven. Databázi využijí především odborníci na českou středověkou historii, jazyk, literaturu, filosofii, teologii a umění, stejně jako zájemci o tyto obory. Současná verze umožňuje fulltextové vyhledávání podle různých kritérií; k dispozici je též seznam použité literatury a zkratek.

Více informací:

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.