Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Lidé

Hlavní koordinátor:

Radim Hladík
(hladik@flu.cas.cz)

Technický koordinátor:

Martin Lhoták
(lhotak@knav.cz)

Koordinátoři databází MEMORI (abecedně):

Robert Novotný (novotny@flu.cas.cz)

Odborné zaměření: sociální dějiny pozdního středověku, dějiny šlechty, husitství, historická sémantika

Pavel Nývlt (nyvlt@ics.cas.cz)

Odborné zaměření: slovní zásoba středověké latiny, středověká latinská historiografie české provenience

Ota Pavlíček (ota.pavlicek@flu.cas.cz)

Odborné zaměření: univerzitní myšlení a transmise vědění ve střední Evropě v pozdním středověku, filosofické podhoubí české reformace, pozdně středověké disputace

Alena Sarkissian (sarkissian@flu.cas.cz)

Odborné zaměření: antické drama a divadlo, byzantská recepce antického dramatu a divadla, moderní (zejména česká recepce) antického dramatu a divadla

Vojtěch Šícha (sicha@knav.cz)

Odborné zaměření: dějiny knižní kultury 16.–18. století

Vladimír Urbánek (urbanek@flu.cas.cz)

Odborné zaměření: intelektuální dějiny 17. století, komunikace učenců v raně novověké Evropě, myšlenkový svět pobělohorského exilu, komeniologie

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.